Prueba el 💦 HIDROSPEED 💦 ¡Es Pura experiencia! ¡Me lanzo! ➤

Condicions Generals de Contractació

Versió 2.0 / 2023 – El text següent s’ha traduït amb “Google Translate” de la seva versió original en castellà

A través d’aquesta pàgina web, es mostren i ofereixen serveis per a la contractació en línia de proveïdors d’activitats de turisme actiu. Als efectes d’una millor comprensió de les presents Condicions Generals, s’estableixen les següents

Definicions:

Usuari o usuaris: persona física o jurídica que contracta alguna de les activitats disponibles en aquesta pàgina web,

Prestador del servei o Partner: persona física o jurídica que ofereix i presta, de manera directa oa través de tercers, les activitats disponibles en aquesta Pàgina Web.

RocRoi: titular de la Pàgina web actuant com a intermediari de les activitats ofertes pel prestador del servei o, en cas d’oferir les seves pròpies activitats, actuant com a prestador del servei.

Mitjançant aquest document sestableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la contractació de serveis oferts des daquesta pàgina web, ja siguin propis o de Partners, i de la qual és propietari i titular OUTDOOR GLOBAL CORP, S.L. (d’ara endavant, “RocRoi”) amb domicili a Moll de Ponent s/n, CP: 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), inscrita a Inscrita al registre mercantil de Barcelona, al Tom 47711, Foli 118, Full 560159 , Inscripció: 1a amb CIF: B-42929778, i les persones físiques i/o jurídiques (d’ara endavant, “CLIENT”) que manifestin la voluntat de contractar els serveis mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet mitjançant aquest lloc web.

Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents condicions generals que el CLIENT ha de acceptar necessàriament telemàticament amb caràcter previ a la contractació del servei. Al CLIENT se li exposen a través d’aquest mateix lloc web aquestes condicions perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels serveis concrets realitzada pel CLIENT impliquen la formalització del contracte de prestació de serveis entre RocRoi i el CLIENT que afirma haver llegit, entès i acceptat aquestes condicions. El CLIENT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través de la pàgina web. La prestació efectiva dels serveis pot estar subjecta a condicions particulars o específiques establertes pel Partner, que, si escau, seran informades a l’Usuari amb caràcter previ a la contractació.

En qualsevol cas, si el prestador del servei objecte de contractació no fos RocRoi, aquest no respondrà en cap cas sobre qualsevol mal funcionament en la prestació de servei ni de qualsevol dany que l’execució del mateix pogués ocasionar a l’usuari oa tercers.

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE.-

Per les presents Condicions Generals, el Partner prestarà al CLIENT el servei que, si escau, hagi contractat, a través del lloc web a canvi d’un preu determinat. El rol de RocRoi, en cas de no prestar el servei contractat, es limita a disposar i mostrar la informació sobre les activitats facilitada pel Partner, d’acord amb les seves indicacions.

Mitjançant la contractació del servei disponible en aquesta pàgina web el CLIENT declara que:

a) Que és una persona gran d’edat i amb capacitat per contractar.

b) Que ha llegit, comprès i que accepta aquestes Condicions Generals de Contractació.

Les activitats i preus són vàlids mentre s’exposin al lloc web i, sempre, sota disponibilitat dels recursos humans i materials del prestador del servei. Dins aquest marc, es facilitaran indicacions sobre aquests criteris en el moment en què es processi cada comanda. RocRoi, en cas de no prestar el servei, no hi participa, ni suggereix, ni controla, ni en cap cas decideix, les característiques, preu o les condicions de prestació el servei, que són lliurement fixades en cada cas, pel Partner.

La informació esmentada és facilitada directament pels nostres sistemes d’informació i es podrien produir excepcionalment errors en l’oferta de la disponibilitat del conjunt d’activitats.

En cas que l’activitat contractada no estigui realment disponible després del processament d’una comanda, s’informarà el client per correu electrònic o per telèfon de la possible modificació horària de la reserva o cancel·lació donant dret, a cas que el client no estigui dacord amb el canvi dhorari, a la cancel·lació daquesta amb la devolució de limport corresponent dins dun màxim de 30 dies des del moment de la compra.

En cas que l’activitat contractada no estigui realment disponible després del processament d’una comanda, s’informarà el client per correu electrònic o per telèfon de la possible modificació horària de la reserva o cancel·lació donant dret, a cas que el client no estigui dacord amb el canvi dhorari, a la cancel·lació daquesta amb la devolució de limport corresponent dins dun màxim de 30 dies des del moment de la compra.

En cas que l’activitat contractada no estigui realment disponible després del processament d’una comanda, s’informarà el CLIENT per correu electrònic o per telèfon de la possible modificació horària de la reserva o cancel·lació donant dret, a cas que el client no estigui dacord amb el canvi dhorari, a la cancel·lació daquesta amb la devolució de limport corresponent dins dun màxim de 30 dies des del moment de la compra.

SEGONA.- ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.-

RocRoi es reserva el dret a modificar aquestes Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CLIENT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l’adquisició del servei disponible a través d’aquesta pàgina Web . En qualsevol cas, es consideraran vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la pàgina Web en el moment que el CLIENT adquireixi el servei corresponent.

TERCERA.- TURISME ACTIU.-

Es consideren empreses de turisme actiu aquelles dedicades a proporcionar, de forma habitual i professional, mitjançant preu, activitats turístiques d’esbarjo, esportives i d’aventura que es practiquen servint-se bàsicament dels recursos que ofereix la pròpia naturalesa en el medi en què es desenvolupen, sigui aquest aeri, terrestre de superfície, subterrani o aquàtic, ia les quals és inherent el factor risc o cert grau de destresa o esforç físic per a la seva pràctica. Per a la pràctica de les activitats, el prestador del servei disposarà dequips i material homologats i excepcionalment es podran utilitzar recursos diferents dels que ofereix la naturalesa. Cada prestador del servei és responsable de disposar de material i personal degudament homologat i adequat per a la realització de cada activitat.

La pràctica d’activitats de turisme actiu implica un compromís d’esforç físic assumit i conegut de manera voluntària pel CLIENT i la decisió de participar-hi suposa que el participant assumeix el risc potencial derivat de la naturalesa. /p>

Com que es tracta d’un servei de turisme actiu, el prestador del servei pot exigir unes condicions d’edat, d’estat físic i de salut per poder practicar les diferents activitats que ofereix, condicions que han d’estar justificades per les característiques de l’activitat , per les condicions en què s’han de practicar o per altres circumstàncies motivades degudament.

Les activitats i el seu correcte desenvolupament estan subjectes a les condicions del medi en què es desenvolupen i de les persones que hi participen, per la qual cosa poden patir canvis abans o fins i tot durant l’activitat (meteorologia, canvis bruscos del cabal, problemes físics dels participants, etc.). En cas d’anul·lació unilateral per part del Prestador del Servei, el CLIENT tindrà dret a l’ajornament, a la substitució per una altra activitat de conformitat oa la devolució de l’import abonat.

L’itinerari descrit a les fitxes de cada activitat pot patir petits ajustaments per millorar l’experiència o les condicions de seguretat del CLIENT sense alterar-ne la durada i el recorregut.

En cas que els pares o tutors no assisteixin a lactivitat, per a la participació de menors dedat en les activitats que ofereix, el Prestador del Servei ha de tenir constància, de forma prèvia i per escrit, de lautorització dels pares o tutors, en què ha de figurar la identificació de l’activitat o activitats que s’autoritzen. En cas que els menors participin en alguna activitat contractada per una entitat o grup, aquesta serà responsable de comptar amb aquesta autorització, mantenint el Prestador del Servei i RocRoi indemne de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

QUARTA.- DRETS I OBLIGACIONS DE RocRoi.-

4.1. Responsabilitat de RocRoi. En cap cas no serà responsable en relació amb:

4.1.1. Els errors, retards a l’accés per part del CLIENT a l’hora d’introduir les vostres dades o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d’Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de lempresa. En tot cas, RocRoi es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari al CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

4.1.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CLIENT.

4.1.3. De la no operativitat o problemes a l’adreça de correu electrònic facilitada pel CLIENT per a l’enviament de la confirmació de la comanda.

4.2. Dret de desistiment:

El dret de desistiment és aquell que assisteix qualsevol consumidor que contracti un servei o adquireixi un producte a distància, incloent-hi la contractació electrònica. RocRoi garanteix aquest dret per a aquells consumidors que contractin algun dels seus serveis a través de la seva pàgina web, tot tenint en compte les excepcions que exposem a continuació i que estan recollides per la normativa vigent.

Atesa la naturalesa del servei de què ofereix RocRoi i d’acord amb l’article 103, punt m) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no és aplicable quan la prestació del servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte començat per part de l’empresari, haurà perdut el dret de desistiment. Així mateix, i segons l’art. 103 l del mateix text legal, queden exclosos del dret de desistiment, la contractació de serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics. Sense perjudici d’això RocRoi estableix una Política de Cancel·lacions consultable més endavant.

La contractació està subjecta a una política de cancel·lació (4.3), per tant, si l’activitat es realitza abans dels 14 dies des de la data de contractació, el CLIENT perdrà el dret de desistiment tenint en compte que la prestació per part de RocRoi s’inicia abans que el CLIENT gaudeixi del servei contractat.

En el cas de no complir-se cap de les condicions anteriors, es reconeix al CLIENT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts al Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, en aquest cas RocRoi reemborsarà al CLIENT el import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, en un termini de 14 dies naturals des de la data en què RocRoi hagi estat informat de la decisió de desistiment, procedint a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel CLIENT per a la transacció inicial. El CLIENT disposa d’un termini, per exercir aquest dret, de 14 dies a comptar del dia de la celebració del contracte (és a dir, des de la data de contractació del servei) per exercir el dret de desistiment. A efectes d’exercir aquest dret el CLIENT haurà d’enviar un correu electrònic a aventura@rocroi.com i notificar-ho a RocRoi en els terminis previstos .

Per això, podreu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura aquí.

Un cop expirat aquest termini de 14 dies naturals, o quan l’execució del servei hagi començat o el servei hagi estat completament executat, el CLIENT no podrà desistir del contracte i la manca de participació a l’activitat contractada no implicarà el dret a la devolució dels diners.

4.3. Política de cancel·lacions:

Sense perjudici del dret de desistiment anteriorment indicat, la contractació d’activitats està subjecte a unes condicions de cancel·lació, tenint en compte que la prestació per part de RocRoi s’inicia abans que el CLIENT gaudeixi del servei contractat i per tant, en cas de cancel·lacions sense un mínim preavís o que el CLIENT simplement no es presenti a l’activitat, està subjecte a la política següent. El Partner podrà establir la seva pròpia Política de Cancel·lacions que serà degudament informada al CLIENT amb caràcter previ a la contractació; en cas de no esmentar-se una Política de Cancel·lació pròpia, s’aplicarà la següent, que també serà aplicable, en tot cas, per a les activitats prestades per RocRoi:

1. Reserva de menys de 15 persones

La cancel·lació d’una activitat fins a les 72 hores prèvies a l’inici de l’activitat contractada comporta un 5% de penalització del total de reserva en concepte de despeses de cancel·lació. Passat aquest termini o en cas de no presentació a l’activitat, la penalització és del 100% del total sense dret a devolució.

2. Reserva de més de 15 persones

Excepte clàusules especials que s’especificaran abans de l’acceptació de la comanda per part de client, la contractació per a grups de més de 15 persones està subjecta a les condicions següents: Variació del número final de participants en una activitat per a grups de més de 15 persones (sempre que el grup segueixi sent de 15 persones mínim):

  • Fins a 7 dies abans de l’inici de l’activitat -subjecte a disponibilitat-, s’accepta una variació de fins a un 10% del total. Si la variació és superior, el preu podrà patir modificacions.
  • Entre el dia 7 i 24 hores abans de la realització de l’activitat -subjecte a disponibilitat-, s’accepta una variació de màxim un 5% del total.

Condicions de cancel·lació d’activitat per a grups de més de 15 persones

  • Si la cancel·lació es notifica fins a 14 dies abans de la primera activitat, no hi ha penalització per cancel·lació.
  • Si la cancel·lació es notifica entre 14 i 5 dies abans de la primera activitat, la penalització serà del 10% del total de la reserva.
  • Si la cancel·lació es notifica entre 5 dies i 24 hores abans de la primera activitat, la penalització serà del 30% del total de la reserva.
  • Si la cancel·lació es notifica amb menys de 24 hores abans de l’activitat o no hi ha presentació, la penalització serà del 100% del total.

 

CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CLIENT.-

5.1. Pagament.- El CLIENT es compromet a abonar per avançat l’import pel servei efectivament sol·licitat en la quantia i la forma següents. De vegades i especialment en el cas de contractacions per part de grups o entitats, és possible que es pacti un calendari de pagaments personalitzat, cas en què aquest calendari serà vinculant per a qui contracti l’activitat. En aquest calendari es pactarà també les condicions i conseqüències en cas de cancel·lació, i són aplicables les condicions particulars amb preferència a les generals aquí descrites.

5.1.1. Import.- La remuneració per cada servei disponible i efectivament sol·licitat pel CLIENT, serà l’assenyalada a la pàgina web i la que figuri a la sol·licitud concreta del CLIENT a cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels serveis que apareixen al lloc web inclouen l’IVA.

5.1.2. Formes de pagament per a contractació ONLINE– El CLIENT haurà d’abonar l’import corresponent a la comanda mitjançant:

Targeta de crèdit: introduint les vostres dades al TPV virtual existent al lloc web. Mitjançant l’acceptació d’aquest mitjà de pagament, el CLIENT confirma estar autoritzat a l’ús de la targeta utilitzada amb aquesta finalitat, i n’és el titular.

Paypal: per a això el CLIENT manifesta tenir activa un compte amb aquest proveïdor de serveis de pagament, acceptant les condicions del servei.

Formes de pagament per a contractació OFFLINE– El CLIENT haurà d’abonar l’import corresponent a la comanda abans de l’inici de l’activitat en els terminis i suports acordats amb l’empresa.

SISENA.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.-

6.1.- RocRoi no serà responsable en cap cas per qualsevol dany ocasionat en una activitat contractada a través del web però prestada per un Partner.

6.2 – El Partner és l’únic responsable de disposar de les corresponents autoritzacions, assegurances i certificacions vigents per a l’exercici de la seva activitat, així com de complir qualsevol requisit legal, sectorial o territorial, a què estigui sotmès l’activitat oferta a través de la web.

6.3 – RocRoi en cap cas serà responsable de la producció de qualsevol tipus de dany que el CLIENT o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

6.2.- RocRoi es reserva el dret a suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, RocRoi col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

SETENA.- FACTURA ELECTRÒNICA.-

En el cas d’activitats prestades per RocRoi, el CLIENT accepta expressament l’enviament de factures electròniques en relació amb les compres efectuades en aquesta web. La factura serà tramesa al correu electrònic facilitat pel CLIENT en el procés de registre.

En el cas de desitjar la factura en suport paper, haurà d’informar-ho a través de la següent adreça de correu electrònic admin@rocroi.com.

En el cas d’activitats prestades per Partners, el CLIENT requerirà l’emissió de factures al mateix Partner o Prestador del Servei.

VUITENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE.-

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la determinació del lloc de celebració de la compravenda a què se subjecten les presents Condicions Generals, cal atenir-se al que disposa l’article 29 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En cas que el CLIENT no tingui la consideració de consumidor, qualsevol conflicte relacional amb la interpretació o execució de les presents Condicions Generals de Contractació se sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Villanova la Geltrú.

NOVENA.- NUL·LITAT DE CLÀUSULES.-

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. RocRoi podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part de RocRoi.

DESENA.- PROCEDIMENT ALTERNATIU PER A LA RESOLUCIÓ DE LITIGIS ONLINE.-

Sense prejudici del que indica l’anterior clàusula, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/adr/. Els CLIENTS que tinguin la condició de consumidors, podran sotmetre les reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.