Termes i Condicions

Outdoor Global Corp S.L.

Moll de Ponent s/n

08800 Vilanova i la Geltrú

CIF: B42929778

Registre Mercantil: Reg Mercantil de Barcelona el dia 15/03/2021. Protocolo num 2021/659

Notari: JUAN ANTONIO ANDÚJAR HURTADO

Tom: 47711 Foli: 118 Fulla: 560159 Inscripció: 1a

RocRoi.com és un servei de la societat Outdoor Global Corp S.L. societat de responsabilitat limitada.

Consta que les regents condicions regeixen exclusivament la venta per part de RocRoi.com de productes presentats al seu lloc web www.rocroi.com i que, com ja s’ha aclarit anteriorment, els productes que s’ofereixin a RocRoi.com estan reservats a particulars.

La confirmació d’una comanda d’un producte dels que s’ofereixen al web RocRoi.com implica l'acceptació expressa per part teva, de les presents condicions generals de venda, sense que sigui necessària la teva signatura per confirmar aquesta acceptació.

Clàusula 1. Preu

1.1 - Els preus dels nostres productes s’expressen amb euros, i tots els impostos inclosos.

1.2 – RocRoi.com és reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment que es registri l’encàrrec.

1.3 NO es realitzarà cap activitat fins que s’aboni per complet el seu preu a RocRoi.com

Clàusula 2. Modalitats de comanda

A Internet: www.rocroi.com

Les dades contractuals seran objecte de confirmació i aquestes dades contractuals es recopilaran abans de l’activitat.

RocRoi.com es reserva el dret de cancel•lar o rebutjat qualsevol comanda d’un client amb el qual mantingui un litigi respecte de pagament d’algun encàrrec anterior.

Ens comprometem a acceptar el teu ordre d’encàrrec d’acord als termes de les condicions generals de venda aquí exposades.

El client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les seves comandes.

La confirmació d’una comanda implica, per tant, l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de Venta. A no ser que es demostri el contrari les dades registrades per RocRoi.com constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre RocRoi.com i els seus clients.

RocRoi.com farà tot el possible per gestionar totes les comandes.

Clàusula 3. Disponibilitat

Les nostres ofertes de productes i preus són vàlides mentre s’exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.

Dins d’aquest marc, és facilitaran indicacions sobre la disponibilitat dels productes al moment en el qual és processi cada comanda.

Aquesta informació serà facilitada directament pels nostres proveïdors, pot ser que es produeixin, excepcionalment, errors o modificacions.

En el cas que el producte no estigui disponible després de processar un encàrrec, s’informarà el membre per correu electrònic o per telèfon de la modificació de la reserva, o bé de la cancel•lació de la mateixa. El client rebrà la devolució de l’import complet o parcial del seu encàrrec en un termini màxim de 30 dies a partir de la realització de la comanda.

Clàusula 4. Pagament

4.1 Forma de pagament:

El pagament de les compres s’efectuarà mitjançant una targeta de pagament o paypal.

Acceptem les següents targetes de crèdit: Visa / Eurocard i Mastercard.

El càrrec s’efectuarà al compte del client en un termini màxim de 4 dies a partir de la data de la comanda, que es considerarà efectiva després de la confirmació de l'acord entre els centres de pagament.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d’un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol.

Al moment en el qual pitges el botó “Validar”, durant la confirmació de la comanda, el nostre banc verifica validesa del número de la teva targeta de crèdit i comprova que no es trobi bloquejada.

RocRoi.com no té en cap cas accés a les teves dades bancàries ni les guarda als seus servidors. Per aquest motiu, hauràs de facilitar-los de nou cada cop que realitzis una nova transacció a la nostra pàgina web.

D’aquesta forma, obtens una doble protecció contra abusos i fraus.

4.2 Pagament segur

Conforme amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, t’informem que RocRoi.com verifica la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d’una comanda.

Aquest procés forma part de la nostra lluita contra el frau en les formes de pagament per Internet i per protegir al conjunt de consumidors.

RocRoi.com ha dissenyat un procés de verificació amb l’objectiu de impedir la utilització fraudulenta de les dades bancàries dels nostres clients. En l’àmbit d’aquest procés, RocRoi.com es reserva el dret de sol•licitar als seus clients l’enviament (per fax o per correu postal) d’una còpia doble clara del seu Document Nacional d’Identitat, així com un justificant del seu domicili de menys de tres mesos d’antiguitat. No es podrà enviar cap comanda abans de la recepció I comprovació d’aquests documents. Els documents sol•licitats hauran d’enviar-se en un termini de sis dies hàbils.

RocRoi.com es reserva el dret d’efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents mencionats anteriorment, o si aquests no són vàlids.

Clàusula 5. Entrega

5.1 Aspectes generals

Clàusula 6. Productes

Els productes oferts s’adeqüen a la legislació espanyola vigent i a les normes aplicables a Espanya.

La societat RocRoi.com farà tot el possible per què les imatges fotogràfiques dels seus productes representin de forma fidel els productes que s’ofereixen. Per tant, cada producte va acompanyat d’una descripció exacta de les seves característiques principals. En cas que existeixi una falta de correspondència evident entre les característiques del producte I la seva representació, el membre podrà retornar-lo i sol•licitar un reemborsament d’acord amb l'estipulat a la clàusula 6.

Clàusula 7. Modificacions

La informació que apareix a aquesta web site és la vigent en data de la seva última actualització. RocRoi.com és reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquesta pàgina web.

No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquesta web site. De totes maneres RocRoi.com es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que cregui convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís, pel que fa referència a la disponibilitat dels seus productes i campanyes.

RocRoi.com es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions generals de venda, així com les condicions I termes d’ús d’aquesta pàgina web. Qualsevol modificació dels mateixos s’anunciarà de la forma convenient. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

Clàusula 8. Protecció de dades personals

La visita a aquesta web site no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, amb la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les finalitats per les quals seran utilitzades les dades s’especificaran en el mateix formulari de dades, incloent la gestió d’alta com usuari, l’envio d’informació comercial de futures campanyes, productes i/o serveis per correu postal o per medis electrònics, incloent SMS, així com la realització d’enquestes. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, donen el consentiment inequívoc de la incorporació de les seves dades en un fitxer dels que sigui responsable RocRoi.com, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos.

RocRoi.com ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel•lació de les seves dades i renovació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats escrivint-nos a la adreça de correu electrònic de admin@RocRoi.com.

Al moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades que siguin objecte de recollida.

L’accés a aquesta web site pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari per què el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que l’hagi implementat llegirà. Les cookies tenen generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie d’aquest lloc web site permet que pugui connectar-se amb el número de telèfon de l’usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitja de contacte. Cap cookie d’aquest web site pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única manera, en aquest web site, de què la informació privada d’un usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a tal efecte.

RocRoi.com podrà facilitar dades nominatives als seus socis comercials.

D’aquesta manera, l’usuari podrà rebre ofertes comercials de tercers. A aquest respecte, s’especifica que, a excepció que l’usuari ho rebutgi expressament, RocRoi.com podrà facilitar les dades d’aquest als seus socis comercials. Però, pel que fa a la adreça de correu electrònic del client, RocRoi.com sol podrà utilitzar o facilitar aquesta direcció als seus socis amb l'autorització expressa de l’usuari.

Per suposat, l’usuari podrà en tot moment anul•lar aquesta autorització, comunicant el seu rebuig per correu electrònic a la següent direcció: admin@RocRoi.com

Clàusula 11. Navegació, accés i seguretat

L’accés i la navegació en aquest web site suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. RocRoi.com realitza els màxims esforços per què la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els prejudicis de qualsevol tipus que puguin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest web site ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (explorer, chrome, firefox, safari, opera).

RocRoi.com no es fa responsable dels prejudicis, de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyada la pàgina web. L’accés a aquest web site es realitza en un entorn no segur, per el qual la informació es transmet de forma no xifrada.

RocRoi.com no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest web site sigui ininterromput o que estigui lliure d’errors. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al qual pugui accedir-se a través d’aquest web site, es trobi lliure d’errors o causi algun dany. En cap cas RocRoi.com serà responsable de pèrdues, danys o prejudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. RocRoi.com no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest web site.

Clàusula 12. Propietat Intel•lectual

Tota la informació que conté www.rocroi.com, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor i altres drets de protecció recollits al Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril per el qual s’aprova el text consolidat de la Llei de Propietat Intel•lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a RocRoi.com, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió de tot, o una part del contingut d’aquest lloc web, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegida per les normes de propietat intel•lectual.

Tot el contingut del website i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, inclosos dissenys, textos, gràfics, imatges, vídeos, informació, aplicacions, software, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el “contingut”) són propietat exclusiva de RocRoi.com, o dels seus llicenciants, amb tots els drets reservats. Cap part del contingut del lloc web podrà ser modificat, copiat, distribuït, emmarcat, reproduït, republicat, descarregat, extret, mostrat, publicat, transmès o venut sota cap concepte i cap medi, total o parcial, sense previ consentiment per escrit de RocRoi.com. Sempre que l’usuari estigui legitimat per utilitzar la pàgina web, RocRoi.com atorga una llicència limitada per fer ús i accedir al website i al contingut del website, per descarregar legítimament i solament per ús personal i no comercial, el contingut del mateix, sempre i quan es mantinguin intactes totes les advertències sobre dret d’autor i propietat intel•lectual.

No es podrà carregar o republicar contingut del website en cap altre lloc d’Internet, Intranet o Extranet, ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del website queda estrictament prohibit.

Clàusula 13. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de RocRoi.com o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de www.RocRoi.com que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, retolació d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu que pertanyi a RocRoi.com sense el permís escrit de RocRoi.com o de la tercera empresa.

Tot el contingut del website i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, inclosos dissenys, text, gràfics, imatges, vídeos, informació, aplicacions, software, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el “contingut”) són propietat exclusiva de RocRoi.com, o dels seus llicenciants, amb tots els drets reservats. Cap part del contingut del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap forma i per cap medi, total o parcialment, sense consentiment previ i per escrit per part de RocRoi.com. Sempre l’usuari sigui legitimat a utilitzar la pàgina web, RocRoi.com atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir al website i al contingut del website i per descarregar legítimament i sol per a un ús personal, no comercial, el contingut del mateix, sempre i quan es mantinguin intactes totes les advertències sobre drets d’autor i propietat intel•lectual. No es podrà carregar o republicar contingut del website en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del website queda estrictament prohibit.

Clàusula 14. Accions judicials

RocRoi.com es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponen contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel•lectual i industrial.

Clàusula 15. Dret aplicable i jurisdicció

Les Condicions Generals de Venta aquí exposades, estan subjectes a la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d’aquestes condicions generals de venda, tindran competència els tribunals del lloc de residència del consumidor.

www.RocRoi.com es administrada per la societat:

Outdoor Global Corp S.L. Societat de responsabilitat limitada, amb seu social a:

 • Moll de Ponent s/n
 • 08800 Vilanova i la Geltrú
 • Barcelona
RocRoi Adventure activities blog
 1. Caiac, ràfting i paddle surf: les activitats d’aventura amb nens que més triomfen al Pirineu i al Mediterrani
  Caiac, ràfting i paddle surf: les activitats d’aventura amb nens que més triomfen al Pirineu i al Mediterrani

  El públic infantil suposa gran part dels clients de les activitats esportives outdoor en les seves respectives temporades. Entre maig i juny, els col·legis...

  Llegir més
 2. Hidrospeed, quan un trineu obre pas a una experiència intrèpida en el descens dels rius
  Hidrospeed, quan un trineu obre pas a una experiència intrèpida en el descens dels rius

  Aquesta activitat nàutica de descens de rius a la muntanya s’ha convertit en una de les experiències extremes i emergents de l’esport outdoor. Es...

  Llegir més
TripAdvisor


Acreditación de la distinción Biosphere